امکانات
    • استخر سرباز
    • تلویزیونتلویزیون
    • فوتبال دستیفوتبال دستی
    • میز بیلیاردمیز بیلیارد
    چه قیمتی ؟